Khu Đô Thị Đông Bình Dương

Website Chính Thức Khu Đô Thị Đông Bình Dương

0987. 778. 778

0987. 778. 778

Khu đô thị Đông Bình Dương chuyển mục đích sử dụng đất trong năm 2022

Khu đô thị Đông Bình Dương chuyển mục đích sử dụng đất trong năm 2022

Khu đô thị Đông Bình Dương chuyển mục đích sử dụng đất trong năm 2022

    Khu đô thị Đông Bình Dương chuyển mục đích sử dụng đất trong năm 2022

  • Vị trí : Tp Dĩ An, Bình Dương
  • Diện tích : 126ha m2
  • Giá: 920.000.000 VNĐ

  • Ngày 05 tháng 4 năm 2022 Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương Ban hành quyết định Số: 830 /QĐ-UBND Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 thành phố Dĩ An Trong phần phụ lục 3a; Danh mục công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất trong năm 2022 thành phố Dĩ An. Dự án khu đô thị Đông Bình Dương đứng đầu danh sách dự án được chuyển mục đích sử dụng đất trong năm 2022, dự án có quy mô 126,7ha và được chuyển mục đích sử dụng đất 110ha.
  • Chi tiết sản phẩm
  • Bình luận

Khu đô thị Đông Bình Dương chuyển mục đích sử dụng đất trong năm 2022.

 

Quyết định Số: 830 /QĐ-UBND Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 thành phố Dĩ An

 

Ngày 05 tháng 4 năm 2022 Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương

Ban hành quyết định Số: 830 /QĐ-UBND Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 thành phố Dĩ An

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch ngày 20/11/2018;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

 

Căn cứ Nghị định 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa ; đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 148/2000/NĐ-CP ngày 18/12/2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai;

 

Căn cứ Thông tư số 01/2011/TT-BTNMT ngày 12/4/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

 Căn cứ Nghị quyết số 53/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Danh mục công trình, dự án thuộc diện thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trong năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

 

Căn cứ Quyết định số 06/QĐ-UBND ngày 05/01/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thành phố Dĩ An;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 57/TTr-STNMT ngày 10/02/2022.

 

QUYẾT ĐỊNH:  

 

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của thành phố Dĩ An với các nội dung chủ yếu như sau:

 

1. Diện tích phân bổ các loại đất trong năm 2022 (Đính kèm phụ lục 1). 2. Kế hoạch thu hồi đất năm 2022. a) Diện tích thu hồi đất năm 2022 (Đính kèm phụ lục 2). b) Danh mục công trình thu hồi đất năm 2022 (Đính kèm phụ lục 2a).

 

Quyết định Số: 830 /QĐ-UBND Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 thành phố Dĩ An

 

c) Vị trí các khu thu hồi đất được xác định theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của thành phố Dĩ An lệ 1/10.000 và Báo cáo thuyết minh tổng hợp kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của thành phố Dĩ An.

 

3. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất năm 2022.

 

a) Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất (Đính kèm phụ lục 3).

b) Danh mục công trình chuyển mục đích sử dụng đất năm 2022 (Đính kèm phụ lục 3a).

c) Vị trí các khu đất chuyển mục đích sử dụng đất được xác định theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2012 của thành phố Dĩ An tỷ lệ 1/10.000 và Báo cáo thuyết minh tổng hợp kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của thành phố Dĩ An

 

Điều 2. Căn cứ Điều 1 của Quyết định này, Ủy ban nhân do thành phố Hà An có trách nhiệm:

 

1. Công bố công khai kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai.

2. Thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng kế hoạch sử dụng đất đã được duyệt.

3. Tổ chức kiểm tra thường xuyên việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông Vận tải, Công thương, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Khoa học và Công nghệ, Thông tin và Truyền thông, Văn hóa Thể thao và Du lịch; Chỉ huy Trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; Giám đốc Công an tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Dĩ An, Thủ trưởng các ban ngành, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm đưa Quyết định này lên Cổng thông tin điện tử của tỉnh. 

 

Quyết định Số: 830 /QĐ-UBND Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 thành phố Dĩ An
 

Trong phần phụ lục 3a; Danh mục công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất trong năm 2022 thành phố Dĩ An.

Dự án khu đô thị Đông Bình Dương đứng đầu danh sách dự án được chuyển mục đích sử dụng đất trong năm 2022, dự án có quy mô 126,7ha và được chuyển mục đích sử dụng đất 110ha.

 

Tin nhiều người đọc

Nhận ký gửi mua bán nhà đất Bình Dương

Ngày Đăng : 14/09/2023 - 11:23 AM

Dự án Đông Bình Dương - Tiến độ và pháp lý 2024

Ngày Đăng : 03/01/2024 - 10:54 AM
Dự án Đông Bình Dương Tiến độ và pháp lý 2024 Hiện nay dự án đã..

Giấy phép xây dựng dự án Đông Bình Dương

Ngày Đăng : 19/02/2024 - 3:36 PM
Ngày 05 tháng 02 năm 2024 Sở Xây Dựng Tỉnh Bình Dương vừa ký quyết..

BẢN ĐỒ DỰ ÁN ĐÔNG BÌNH DƯƠNG

Ngày Đăng : 05/12/2020 - 5:40 PM
Bản đồ dự án đông Bình Dương, sơ đồ quy hoạch 1/500 Khu đô thị..

Đông Bình Dương dự án treo 15 năm. Nguyên nhân do đâu mà dự án treo 15 năm.

Ngày Đăng : 12/07/2021 - 10:55 AM
Đông Bình Dương dự án treo 15 năm. Đâu là lý do dự án đông Bình..

Pháp lý dự án Đông Bình Dương có những gì ? Dự án đã được cơ quan nào phê duyệt.

Ngày Đăng : 13/07/2021 - 4:59 PM
Pháp lý dự án Đông Bình Dương có những gì ? Dự án đã được cơ quan..

Giá đất dự án đông Bình Dương

Ngày Đăng : 21/07/2021 - 10:01 AM
Giá đất dự án đông Bình Dương. Dự án khu đô thị Đông Bình..

Hướng dẫn tra cột mốc nền dự án khu đô thị Đông Bình Dương

Ngày Đăng : 11/12/2021 - 10:24 AM
Dự án khu đô thị đông Bình Dương được Ủy ban nhân dân tỉnh Bình..

Lùm xùm dự án Đông Bình Dương Dĩ An

Ngày Đăng : 02/04/2022 - 10:08 AM
Dự án Đông Bình Dương là một dự án nổi bật của Bình Dương. Nhưng..

Thông tin chính xác về dự án Đông Bình Dương Dĩ An

Ngày Đăng : 02/04/2022 - 10:25 AM
Thông tin chính xác về dự án Đông Bình Dương Dĩ An Hiện nay dự án..

Tổ công tác thuộc Đoàn giám của Quốc hội làm việc tại Khu đô thị Đông Bình Dương

Ngày Đăng : 12/07/2022 - 9:47 AM
Tổ công tác thuộc Đoàn giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật..
Mục liên quan

Pháp Lý Dự Án Đông Bình Dương 2024

Giá: Liên hệ

Diện tích: 126,7 m2

Địa chỉ: phường Tân Bình Dĩ An Bình Dương

Ngày đăng: 21/06/2024 - 4:07 PM

Tình trạng: Đang Hoàn Thiện

Dự Án Đông Bình Dương Chừng Nào Xây Nhà Được

Giá: Liên hệ

Diện tích: 126,7 m2

Địa chỉ: phường Tân Bình Dĩ An Bình Dương

Ngày đăng: 21/06/2024 - 3:23 PM

Tình trạng: Đang Hoàn Thiện

Giấy phép xây dựng dự án Đông Bình Dương

Giá: Liên hệ

Diện tích: Đang cập nhật

Địa chỉ: Đang cập nhật

Ngày đăng: 19/02/2024 - 3:36 PM

Tình trạng: Đang cập nhật

Dự án Đông Bình Dương - Tiến độ và pháp lý 2024

Giá: Liên hệ

Diện tích: 126,7 m2

Địa chỉ: phường Tân Bình Dĩ An Bình Dương

Ngày đăng: 03/01/2024 - 10:54 AM

Tình trạng: Đang Hoàn Thiện

Dự án Đông Bình Dương 2021

Giá: 920.000.000 VNĐ

Diện tích: 126,7Ha m2

Địa chỉ: Khu Đô Thị Đông Bình Dương

Ngày đăng: 19/07/2021 - 11:27 AM

Tình trạng: Hạ Tầng Hoàn Thiện Giao Nền Ngay

Hotline tư vấn miễn phí: 0987. 778. 778
Zalo